dimarts, 1 de maig de 2018

PREMIS ALS ESTUDIANTS QUE TREGUIN MILLOR NOTES A LES PAU I L'ESO


A finals de curs sortirà la convocatòria per tal que l’alumnat pugui presentar-s’hi.
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès farà un reconeixement a l’alumnat que obtingui millors qualificacions el curs 2017-2018 a l’alumne que tregui millor nota de les PAU i al que tregui millor nota mitjana de l’ESO. Aquest premi, que s’inicia enguany, consistirà en un ajut econòmic per pagar les despeses escolars del curs següent. Es tracta d'un instrument per donar suport a l’esforç i la dedicació en els estudis. 
Podran optar-hi tots els estudiants que compleixin els requisits següents:
· Estar matriculat/da a un centre de secundària, 
· Estar empadronat/da a Vilanova del Vallès, amb una antiguitat mínima d’un any.
El procediment es regeix per concurrència competitiva i cal que els participants ho sol·licitin  a l’Oficina  d’Atenció  al  Ciutadà en el termini que estableixi la convocatòria que sortirà publicada a final de curs. 
Els documents que caldrà presentar seran:
- Instància general amb les dades personals del/la sol·licitant.
- Documentació  acreditativa  dels  requisits  acadèmics  (les notes  obtingudes  així com la matriculació)
- Documentació acreditativa d’haver abonat els imports corresponents a taxes,  material, cursos de formació o qualsevol altra despesa destinada a promoure i  fomentar l’educació i la formació durant el curs acadèmic 2017/2018.
Els premis consistiran amb un màxim de 2.000  euros,  que  es  repartiran  en  dues categories:
1. A  la  millor  nota  de  la  fase  general  de  les  PAU:  pagament  de  la  matrícula  i  /o despeses educatives reglades del següent curs, fins a un valor de 1.000 euros;
2. A  la  millor  nota  mitjana  final  a  l’acabament  de  la  ESO:  pagament  de  la  matrícula  i/o  despeses  educatives  reglades  del  proper  curs, fins  a  un  valor  de 1.000 euros.
Més informació de les bases a la pàgina web: